Privacy policy

Privacybeleid

(versie – 14/09/2022)

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking 

Dagmar Buysse bvba neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt Dagmar Buysse bvba uit hoe het je persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt op die manier het algemene beleid van Dagmar Buysse bvba op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Dagmar Buysse bvba, Oudebareelstraat 26, 9041 Gent, België, BE 0478.680.647.

Heb je vragen bij deze verklaring en ons beleid? Neem contact op met  mail@dagmar-buysse.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat we zeker zijn dat we de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Dagmar Buysse gegevens?

Dagmar Buysse verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer je op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten in samenspraak met jou.

Ben je een leverancier, dan verwerken wij je gegevens of die van je contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij je gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij je gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

In sommige gevallen verwerken wij je gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling je onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Daarbij kunnen wij je ook contacteren om je informatie te verstrekken over de producten en diensten van andere ondernemingen van onze groep.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op je advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Dagmar Buysse?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor jij op ons beroep doet, zoals je naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, de gegevens over je gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van je architect of andere partijen waar je mee samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Gegevens over je functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

Hoe verzamelt Dagmar Buysse je gegevens?

Jouw gegevens verzamelen we wanneer je daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van jou. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij je gegevens verkrijgen bij derden. Waar we je gegevens hebben gehaald delen we je dan mee.

Als je onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover je meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy. Dat doen we in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op jou, de gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij je gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Dagmar Buysse?

In beginsel verzamelen en verwerken wij je gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van je opdracht en het contract dat wij met jou sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Behoudens verzet van jouw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere ondernemingen van onze groep.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Je gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden je gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van jouw rechten wordt gesloten.

 

Combell

Combell is een hosting solution builder, waarmee we onze website optimaal laten werken.

Alle data die we hiervoor verzamelen, wordt op een eerlijke en wettige manier verwerkt op de beveiligde servers van Combell. Combell beschikt over een ISO 27001-certificaat. Dat certificaat garandeert dat Combell een veilig informatiebeheer hanteert en veiligheidsrisico’s correct beheerst. 

De servers van Combell bevinden zich in België. Dataverwerking vindt dus niet plaats buiten de EU.

Combell beschikt ook over het ISO 27701-certificaat. Dat garandeert een kwaliteitsvol privacybeheer. Zo zijn onze en jouw gegevens veilig bij Combell. Combell verkreeg het ISO 27701-certificaat in 2021, als eerste hostingprovider van de Benelux.

Meer informatie: https://www.combell.com/nl/over-combell/iso-certificaat-hosting 

 

Hubspot

Wij kunnen je gegevens uitwisselen met Hubspot. Dit is software voor e-mailmarketing. Via data-uitwisseling bewaken we de effectiviteit van onze e-mailcampagnes. Hubspot kan statistische en prestatie-informatie bewaren, analyseren en compileren op basis van en/of gerelateerd aan ons gebruik van hun services, in een geaggregeerde en geanonimiseerde indeling.

Meer informatie over de privacy policy van Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

 

Jouw rechten

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te contacteren via mail@dagmar-buysse.be met een bewijs van je identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hier tegen verzetten. Neem in dat geval contact op met mail@dagmar-buysse.be

Als je gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen van onze groep, kan je je ook daartegen verzetten, op hetzelfde adres.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop Dagmar Buysse je gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

www.privacycommission.be

Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be 

 

Wijzigingen

Dagmar Buysse behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.