Reglement fotowedstrijd

Reglement fotowedstrijd

Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de fotowedstrijd met de puzzels van Dagmar Buysse. 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Dagmar Buysse bvba, met maatschappelijk adres te Oudebareelstraat 26, 9041 Gent en ondernemingsnummer 0478680647.

Duur

De wedstrijd start op 6 december 2023 en eindigt op 9 januari 2024.

Voorwaarden van deelname

De wedstrijd is een spel zonder aankoopverplichting. Alle natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de organisator en partners die betrokken zijn bij de organisatie. 

Minderjarigen kunnen enkel deelnemen indien zijn de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers. De deelname aan de wedstrijd impliceert deze toestemming. 

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegeven zullen van elke deelnemer gevraagd worden:

  • naam
  • e-mailadres
 

Deze gegeven worden enkel gebruikt voor de wedstrijd en worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de organisator. 

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent zal de organisator de gegevens mogen gebruiken voor andere (promotionele) doeleinden. Deelnemers hebben ten allen tijde toegang tot hun persoonlijke gegevens om deze te corrigeren of te verwijderen.

Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de webpagina https://dagmar-buysse.be/puzzelactie 

Deelnemers kunnen daar een foto uploaden van zichzelf en/of met andere gezinsleden, terwijl ze aan de puzzel aan het werken zijn.

Aanduiding van de winnaar

Een onschuldige hand trekt de winnaar die per e-mail op de hoogte wordt gesteld. 

Prijs

De prijs die gewonnen kan worden is een bongobon voor Parijs. 

Eigendomsrechten

Door een foto in te sturen garandeert de deelnemers dat alle afgebeelde personen de toestemming hiervoor hebben gegeven. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aanspraken van derden. De deelnemers gaat er mee akkoord dat de foto eigendom wordt van de organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van rechten. De deelnemer verleent het recht om de foto, onbeperkt in tijd en ruimte, te gebruiken, zonder enige vergoeding of toestemming van de deelnemer.

Contact

De deelnemer kan via mail@dagmar-buysse.be contact opnemen met de organisator. 

Geschillen

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. 

Toepasselijk recht

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.